top of page

TIETOSUOJA

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Taplause palvelujen käyttäjille.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Taplause Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 07.05.2018. Viimeisin muutos 07.05.2018. 

 

1. Rekisterinpitäjä

Taplause Oy 2482415-1
Lastaajankatu 5
33560 Tampere

 

Asiakkaan palautetietoa kerättäessä Taplause on henkilötiedon käsittelijä, mutta ei rekisterinpitäjä. Taplause kertoo asiakkailleen vastuista ja velvollisuuksista henkilötietojen käsittelyssä ja varmistaa että asiakas on ymmärtänyt nämä velvoitteet. Palvelua käyttävän loppukäyttäjällä pitää olla saatavilla kuvaus henkilötietojen käsittelystä.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mirko Lännenpää 

info@taplause.com 

050 531 9586

 

Taplause verkkopalvelun palautteenantajien yhteystietorekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle onPalautejärjestelmässä on palautteenantajan yksilöintiin liittyvää tietoa, jonka ensisijainen tehtävä on mahdollistaa palautetietoa keräävän Taplause asiakkaan yhteydenotto palautteen antajaan. Käyttö muuhun tarkoitukseen edellyttää käyttötarkoituksen kuvausta ja erillistä suostumusta. Taplause Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä ja palautetta keräävä yritys, yhteisö tai henkilö rekisterinpitäjänä.Palautteenantajien yhteystietoja voidaan käyttää myös järjestelmän kehitystarkoituksiin ja kuukausittaisen palkinnon arvonnassa, mikäli Taplause palvelun asiakas on halunnut sisällyttää arvonnan osaksi omaa palveluaan ja palvelun käyttäjä on antanut tietonsa tässä tarkoituksessa.Palautejärjestelmässä oleva palautekohde voi olla kohdennettavissa yksittäiseen henkilöön, jolloin järjestelmä ei oletusarvoisesti tallenna henkilön yksilöintitietoja, mutta asiakkaan hallintokäyttäjä voi luoda palautekohteet siten että kohteen palautetieto on kohdennettu tiettyyn henkilöön. Tiedon keräämisessä ja sen hallinnoinnissa noudatetaan palautetta keräävän Taplause asiakkaan käytäntöjä.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

4. Rekisterin tietosisältö

 

Palautteenantajasta tallennetaan osajoukko seuraavista: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) verkkoyhteyden IP-osoite. Tieto anonymisoidaan tai hävitetään viiden vuoden kuluttua.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta palautepalvelun kautta , sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page